Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tổng Bí thư
Chủ tịch nước
Chủ tịch Quốc hội
Thủ tướng Chính phủ

Hồ sơ, Sự kiện

Fridrich Engels (1820 – 1895) (ĐCS)
Karl Marx (1818 – 1883) (ĐCS)
Hồ Chí Minh (1890 – 1969) (ĐCS)
Iosif Vissarionovich Stalin (1879-1953) (Xtalin.I.V)
Fidel Castro