Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Tài liệu Hội nghị
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: TL/HN
Ngày ban hành: 22/02/2022
Người ký: NPT
Ngày hiệu lực: 22/02/2022
Tài liệu quán triệt các văn bản xây dựng Đảng
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:3._tinh_uy_nghi_quyet_20_ngay_20-12-2021_cua_tinh_uy_ve_cong_tac_can_bo_den_2030.pdf[ Tải về ]1.22 Mb
File thứ 2:2._tinh_uy_ke_hoach_107_ngay_7-1-2022_ve_thuc_hien_ket_luan_21_ve_xay_dung_dang.pdf[ Tải về ]7.36 Mb
File thứ 3:1._tinh_ủy_ke_hoach_124_ngay_18-2-2022_quan_triet_cac_nghi_quyet_ve_xay_dung_dang_vao_ngay_23-2-2022.pdf[ Tải về ]2.11 Mb
File thứ 4:chuong_trinh_hoi_nghi_quan_triet-_08h00_ngay_23-02.doc[ Tải về ]46.5 Kb
File thứ 5:7._tinh_uy_nghi_quyet_19_ngay_17_-12-2021_cua_tinh_uy_ve_cong_tac_kiem_tra_giam_sat_giai_doan_2021-2025.pdf[ Tải về ]807.08 Kb
File thứ 6:6._bch_tw_quy_dinh_so_37_ngay_25-10-2021_ve_nhung_dieu_dang_vien_khong_duoc_lam.pdf[ Tải về ]3.51 Mb
File thứ 7:5._bo_chinh_tri_quy_dinh_41__ngay_3-11-2021_ve_tu_chuc_doi_voi_can_bo.pdf[ Tải về ]2 Mb
File thứ 8:4._tinh_uy_nghi_quyet_21_ngay_11-2-2022__cua_tinh_uy_ve_cong_tac_can_bo_dan_toc_thieu_so_den_2030.pdf[ Tải về ]784.64 Kb

Nội dung trích yếu :
Tài liệu quán triệt các văn bản xây dựng Đảng