Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 


Tài liệu hội nghị

Loại văn bản: Tài liệu Hội nghị Huyện ủy
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Nam Trà My
Số/Ký hiệu: TL/HN
Ngày ban hành: 25/03/2022
Người ký: Phùng Thị Thương
Ngày hiệu lực: 25/03/2022
Tài liệu hội nghị lần thứ 9, khóa XIX (lần 1)
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Ctrinh hoi nghi lan 9 (ngay 28-29) dieu chinh.docx[ Tải về ]30.54 Kb
File thứ 2:Bc tong ket 15 nam th nghi quyet so 11.docx[ Tải về ]50.92 Kb
File thứ 3:Du thao quy che UBKT HU su doi 2020-2025.docx[ Tải về ]37.51 Kb
File thứ 4:52-KH thuc hien NQ 19 cua TU ve tang cuong ctac KTGS.pdf[ Tải về ]1.1 Mb
File thứ 5:157_bao_cao_ket_qua_lanh_dao_thuc_hien_cong_tac_quy_i.pdf[ Tải về ]3.84 Mb
File thứ 6:Ctrinh hoi nghi lan 9 (ngay 28-29).docx[ Tải về ]30.47 Kb
File thứ 7:Bc 5 nam chi thi 08 cua huyen uy.docx[ Tải về ]40.28 Kb
File thứ 8:Bc so ket 5 nam th chtrinh so 22 cua huyen uy.docx[ Tải về ]42.41 Kb
File thứ 9:Bc so ket 5 nam th chtrinh so 23 cua huyen uy.docx[ Tải về ]52.19 Kb
File thứ 10:Bc so ket 5 nam th chtrinh so 24 cua huyen uy.docx[ Tải về ]41.28 Kb
File thứ 11:Bc so ket 5 nam th chtrinh so 26 cua huyen uy.docx[ Tải về ]40.71 Kb

Nội dung trích yếu :
Tài liệu hội nghị lần thứ 9, khóa XIX (lần 1)