Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Ban Tuyên giáo, Huyện ủy Nam Trà My tổ chức khai giảng 02 lớp quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII của Đảng

Lượt xem: 434

Sáng ngày 28 và 29 tháng 12 năm 2022; tại hội trường Ban Tuyên giáo, Huyện ủy Nam Trà My đã tổ chức khai giảng 02 lớp quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII của Đảng dành cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và chiến sỹ LLVT huyện; các đồng chí là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chưa tham gia học tập tại lớp trực tuyến do Trung ương tổ chức vào 5-6/12/2022.
Quang cảnh quán triệt nghị quyết

Tham dự khai giảng 02 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết có đồng chí Nguyễn Văn Cẩn – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các đồng chí Huyện ủy viên, Báo cáo viên Huyện ủy. Lớp thứ nhất có 126 học viên, lớp thứ 2 có 106  học viên là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa huyện.

Mỗi lớp học diễn ra trong 1,5 ngày, 01 ngày học tập tại hội trường và 1 buổi trao đổi thảo luận và viết thu hoạch tại cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác. Tại lớp học, học viên được nghe các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy triển khai nội dung 3 Nghị quyết và 01 Kế luận: Nghị quyết 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kết luận số 45-KL/TW về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp học, đồng chí Nguyễn Văn Cẩn - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy yêu cầu mặc dù cuối năm công việc chuyên môn nhiều nhưng đề nghị học viên học tập nghiêm túc, tiếp thu và nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII của Đảng lần này; bám sát vào quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để xây dựng chương trình, kế hoạch của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết một cách hiệu quả, thiết thực. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, thông qua lớp quán triệt nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong triển khai, thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.Tác giả: La Thị Thanh Thủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: