Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2023).

Lượt xem: 460

Văn phòng cấp ủy có vị trí, vai trò rất quan trọng. Với chức năng tham mưu, giúp việc (hay còn gọi là phục vụ) cấp ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, điều hành công việc. Phát huy truyền thống 93 năm xây dựng và phát triển Văn phòng cấp ủy, đội ngũ cán bộ Văn phòng cấp ủy cấp huyện và Đảng ủy cơ sở (gọi chung là Văn phòng cấp ủy) ngày càng trưởng thành, làm tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ cấp ủy. Tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên Văn phòng cấp ủy luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao; chăm lo củng cố, xây dựng đoàn kết, nội bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh; chú trọng thực hiện tốt chức năng tham mưu tổng hợp cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy trong lãnh đạo, tổ chức điều hành công việc của Đảng bộ, giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với các lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Đồng chí Nguyễn Đình An - HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy
tặng giấy khen cho cán bộ Văn phòng cấp ủy cơ sở đã có thành tích trong năm 2022

Đối với Văn phòng cấp ủy, do đặc thù công việc, được thường xuyên tiếp xúc và làm việc trực tiếp với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, nên đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng cấp ủy có nhiều cơ hội để nắm bắt nhanh các thông tin; đồng thời, xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ và đặt mình trong trạng thái “sẵn sàng”, đảm bảo kịp thời, chính xác, hiệu quả.

Trong những năm qua, Văn phòng cấp ủy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, tham mưu và phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Đặc biệt là phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu, thẩm định, đề xuất các chủ trương thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện; trực tiếp quản lý tài chính, tài sản của cấp ủy; là trung tâm thông tin, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy.

Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Thường trực cấp ủy, cùng sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên, các mặt công tác của Văn phòng cấp ủy đạt được nhiều kết quả tích cực, cơ bản đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Thời gian qua, Văn phòng Huyện ủy đã triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, gắn với thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; quan tâm công tác chính trị, tư tưởng, lắng nghe ý kiến đề xuất, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, nhân viên phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy thực hiện tốt công tác sắp xếp, bổ sung kiện toàn tổ chức bộ máy; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhằm đảm bảo tính kế thừa; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, công chức và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức được tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Văn phòng Huyện ủy đã phát huy tốt vai trò trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện trong nửa nhiệm kỳ qua; nhất là tham mưu ban hành Quy chế làm việc, Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; tham mưu, đề xuất triển khai, quán triệt, học tập và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện ủy; các chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng lịch làm việc hằng tuần vừa đảm bảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác theo Quy chế làm việc và xử lý kịp thời những vấn đề đột xuất phát sinh. Đã phối hợp, tham mưu nội dung, phục vụ tổ chức 17 cuộc họp Ban Thường vụ Huyện ủy; 04 cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 12 Hội nghị quán triệt văn bản cấp trên; cùng nhiều hội nghị sơ, tổng kết, các buổi làm việc, họp trực tuyến với tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương, Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội huyện. Phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện uỷ tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức các hội nghị Huyện ủy, tổ chức sơ kết, tổng kết các nội dung theo chương trình công tác năm 2023; tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ tổ chức quán triệt, cụ thể hoá và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác.
Đồng chí Nguyễn Bá Tuyên - Chuyên viên tổng hợp Văn phòng Huyện ủy


Phối hợp tham mưu, chuẩn bị đầy đủ nội dung, hồ sơ tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy; Đoàn kiểm tra số 83 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đoàn kiểm tra số 05 của tỉnh, Đoàn kiểm tra số 1023 của Tỉnh uỷ, Đoàn giám sát của UBMTTQ Việt Nam tỉnh về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 2107-QĐ/TU, ngày 30/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Văn phòng Huyện ủy thường xuyên phối hợp với các cơ quan khối Nội chính theo dõi, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội để tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, đột xuất phát sinh trên địa bàn, kịp thời tổ chức quán triệt, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện; đồng thời, phối hợp với Ban nội chính, Công an tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác Phòng chống tham nhũng, tiêu cực và giải quyết khiếu nại tố cáo. Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị đảm bảo các nội dung phục vụ việc tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.Đồng chí Phùng Thị Chung - Chuyên viên Văn thư, lưu trữ Văn phòng Huyện ủy


Đối với công tác Văn thư – Lưu trữ: Việc xử lý văn bản, tiếp nhận, phát hành tài liệu của Văn phòng cấp ủy được thực hiện theo đúng Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về thể loại, thẩm quyền ban hành văn bản và thể thức văn bản của Đảng; gắn với Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; hệ thống mục lục hồ sơ được cập nhật thường xuyên, đầy đủ; thực hiện nghiêm quy chế, chế độ thông tin, bảo mật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục khai thác Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của Đảng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Văn thư, lưu trữ; thực hiện ứng dụng chữ ký số qua mạng thông tin diện rộng và mạng Internet. Việc phát hành văn bản điện tử được thực hiện đúng quy định, mang lại hiệu quả bước đầu trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. Trong 9 tháng đầu năm 2023, Văn phòng Huyện ủy đã tiếp nhận đã tiếp nhận, cập nhật theo dõi 1.088 văn bản đến; phát hành 771 văn bản đi (Nghị quyết: 01; Chỉ thị 07; Quyết định: 200; Chương trình: 05; Kế hoạch: 37; Công văn: 253; Báo cáo 95; Kết luận: 38; Thông báo: 72; Tờ trình: 32; Quy chế: 05; Hướng dẫn: 02; Quy định: 02; biên bản: 22); Lập hồ sơ các hội nghị của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đảm bảo kịp thời (lập được 03 hồ sơ hội nghị cấp ủy; 17 hồ sơ họp Ban Thường vụ; 8 hồ sơ của các tổ kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên); văn bản hóa các kết luận của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và thực hiện phiếu trình đảm bảo theo quy định. Việc thu thập, sưu tầm, bổ sung tài liệu vào lưu trữ cơ quan cấp huyện tổ chức được thực hiện chặt chẽ. Tham mưu văn bản đề nghị thu hồi, thu nộp đầy đủ thành phần tài liệu hiện hành của các cơ quan, tham mưu, giúp việc Huyện ủy. Chỉnh lý sơ bộ, sắp xếp gọn gàng tài liệu theo đúng quy định. Công tác giải mật tài liệu lưu trữ cơ quan từ năm 2005-2020  đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Gửi báo cáo, cung cấp các thông tin liên quan đến công tác Văn thư – Lưu trữ theo đúng thời gian yêu cầu, quy định của Văn phòng Tỉnh ủy.

Đối với công tác Công nghệ thông tin – Cơ yếu: Văn phòng Huyện ủy triển khai thực hiện tốt mạng liên lạc cơ yếu. Triển khai các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác văn phòng cấp ủy như quản lý văn bản, quản lý tài sản, kế toán Đảng, cổng thông tin điện tử,... Tham mưu ban hành Quy định nhận và gửi văn bản trên không gian mạng Internet qua phần mềm Qoffice. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng thông tin diện rộng của Đảng, các thiết bị, phần mềm sử dụng tại Văn phòng cấp ủy. Phối hợp đảm bảo tốt kỹ thuật phục vụ các hội nghị bằng hình thức trực tuyến từ Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy và đến các Đảng ủy,... Thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử Đảng bộ huyện, đã đăng tải nhiều tin, bài phản ánh các sự kiện hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy và tình hình hoạt động của Đảng ủy các xã.

Công tác quản trị hành chính:  Công tác quản trị, phục vụ đảm bảo kịp thời, chu đáo, nhất là đón tiếp các đoàn khách đến tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Nam Trà My (01/8/2003 - 01/8/2023) và Lễ hội sâm lần thứ V. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Hội nghị Huyện ủy lần thứ 13, 14, 15 (Khóa XIX); các Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện văn bản của Đảng; các cuộc họp định kỳ, đột xuất và các buổi làm việc của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy với các đoàn công tác của Tỉnh và các đơn vị khác. Bố trí phương tiện phục vụ hoạt động của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy kịp thời, chu đáo và tuyệt đối an toàn. Vệ sinh cơ quan được chú trọng, cơ quan phối hợp với Công đoàn tổ chức lao động chăm sóc vườn cây cảnh, dọn vệ sinh cơ quan xanh - sạch - đẹp; đảm bảo công tác PCCC theo quy định.

Bên cạnh đó, Văn phòng Huyện ủy xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ giúp hộ đăng ký thoát nghèo năm 2023 theo sự phân công của UBND huyện. Theo đó, năm 2023 Văn phòng Huyện uỷ được phân công giúp 03 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo của xã Trà Vân, Văn phòng Huyện uỷ đã phân công cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan thường xuyên đến gặp gỡ các hộ để định hướng, hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn, xây dựng phương án sản xuất, hỗ trợ cây, con giống, động viên các hộ gia đình tự lực vươn lên, quyết tâm thoát nghèo bền vững.

Cũng trong năm 2023, Văn phòng Huyện ủy phối hợp tổ chức thành công Giải Cầu lông Khối Đảng mở rộng lần thứ XVI năm 2023 tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung, tập luyện cầu lông nói riêng trên địa bàn huyện…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác văn phòng cấp ủy các cấp còn một số khó khăn, hạn chế như: công tác tham mưu, phục vụ cho lãnh đạo cấp ủy những thời điểm đột xuất đôi lúc còn bị động, chưa đáp ứng yêu cầu; công tác thông tin, tổng hợp tuy có chủ động, nhưng có lúc, có nơi chưa nắm chắc tình hình, chưa kịp thời phát hiện, phản ánh với lãnh đạo cấp ủy những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn; việc đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin của văn phòng cấp ủy chưa mạnh mẽ; công tác triển khai thực hiện cải cách hành chính trong Đảng còn nhiều khó khăn, lúng túng…

Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, đòi hỏi công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng cấp ủy phải đổi mới một cách toàn diện và sâu sắc, năng động và sáng tạo, tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục kịp thời những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, đoàn kết, thống nhất và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng cấp ủy trong thời gian tới:

Thứ nhất, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng cấp ủy cần chủ động, tích cực phối hợp tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong nửa nhiệm kỳ còn lại; các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước có liên quan đến tình hình xây dựng và phát triển của Huyện, góp phần tham mưu giúp Đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Thứ hai, bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy, Văn phòng cấp ủy tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất các chủ trương, quan điểm, giải pháp có tầm chiến lược trên các lĩnh vực, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn đặt ra, thể hiện sự nhạy bén, linh hoạt, nhất là đối với những vấn đề mới, đột xuất, phức tạp.

Thứ ba, thường xuyên nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thẩm định các báo cáo, đề án trình Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường Trực cấp ủy; chú trọng thực hiện tốt công tác thông tin, tổng hợp phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực cấp ủy, có tính dự báo cao; quan tâm đến chất lượng xây dựng và ban hành các văn bản của Đảng, đảm bảo thể hiện được trí tuệ, tầm nhìn, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để Thường trực cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả.

Thứ tư, cán bộ Văn phòng cấp ủy phải thường xuyên đi cơ sở; quan tâm trao đổi, học tập kinh nghiệm từ những mô hình hay, cách làm hiệu quả của cơ sở, địa phương để nắm bắt thông tin, quan sát thực tiễn, nhất là tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng ở các địa phương, đơn vị; từ đó, ghi nhận, tham mưu, đề xuất cho Thường trực cấp ủy.

Thứ năm, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị, đảm bảo phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực cấp ủy. Tiếp tục triển khai Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2021 - 2025; thường xuyên phối hợp, cập nhật những thông tin, phần mềm, ứng dụng về chuyển đổi số; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu trong mạng thông tin diện rộng của Đảng; thực hiện tốt công tác thông tin liên lạc của hệ thống cơ yếu phục vụ các cấp ủy trong chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời, hiệu quả, thống nhất và đúng quy định. Thực hiện tốt công tác phục vụ, quản lý tài chính, tài sản của Đảng, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Thứ sáu, đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng cấp ủy tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; thường xuyên rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tu dưỡng phẩm chất đạo đức trong sáng, tận tụy với công việc, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ tham mưu, biên tập, hiểu và nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tư duy đổi mới, sáng tạo, lề lối, tác phong làm việc chuyên nghiệp, khoa học, hiệu quả.

Thứ bảy, lãnh đạo Văn phòng cấp ủy phải thường xuyên quán triệt, tuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên về vai trò, trách nhiệm, tầm quan trọng của công tác Văn phòng cấp ủy, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào dịp Tết Nguyên đán năm 1950 khi Người đến thăm Văn phòng Trung ương Đảng tại Chiến khu Việt Bắc: “Công tác Văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ Văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng.... cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Đổi mới và nâng cao năng lực công tác Văn phòng vừa là yêu cầu, vừa là nhiệm vụ cấp bách hiện nay trong hệ thống Văn phòng cấp ủy đảng. Bằng sự nỗ lực, phấn đấu, tận tụy của nhiều thế hệ cán bộ, Văn phòng cấp ủy đã hình thành và bồi đắp nên truyền thống vẻ vang, tuyệt đối trung thành với Đảng, vững vàng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng thực hiện thành công các Nghị quyết của Đảng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung trong toàn Đảng bộ Huyện.

Tác giả: Nước Là


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: