Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Quán triệt phương châm gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch chống phá quân đội hiện nay.

Lượt xem: 344

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam và đó cũng là nền tảng tư tưởng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Một trọng tâm chống phá của các thế lực thù địch thời gian qua là bác bỏ, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng và của Quân đội, “phi chính trị hóa”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là một trong những hướng mũi tiến công trực tiếp và đặc biệt nguy hiểm của các thế lực thù địch đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quân đội ta hiện nay.
Quân ủy Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 của của Bộ Chính trị khóa XII 

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII đã khẳng định: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đồng thời, Nghị quyết xác định một trong những phương châm chỉ đạo mang tính xuyên suốt là phải “Gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, xây là cơ bản, chống phải quyết liệt, hiệu quả”. “Xây là giải pháp tập trung tạo dựng và phát huy sức mạnh nội sinh của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, còn “chống” là biện pháp, cách thức để ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, làm thất bại mọi hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. “Xây” và “chống” là hai mặt của một vấn đề, có mối quan hệ khăng khít, tác động, hỗ trợ lẫn nhau, trong “xây” có “chống”, trong “chống” có “xây”, “xây” để “chống” hiệu quả hơn, “chống” để “xây” ổn định và vững chắc hơn. Tuy “chống” và “xây” có đối tượng hướng tới khác nhau, nhưng đều chung một mục đích bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, xây để Đảng trong sạch, vững mạnh hơn, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, trước mọi sự tấn công, phá hoại của các thế lực thù địch, trước tác động của những tiêu cực, tệ nạn xã hội. Nếu “xây” không tốt, cán bộ, đảng viên không vững vàng, tổ chức Đảng lỏng lẻo thì khó có thể ngăn chặn được sự chống phá ngày càng dữ dội của các thế lực thù địch. Ngược lại, nếu ngăn chặn được những biểu hiện suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời, đấu tranh, ngăn chặn, đập tan mọi luận điệu sai trái, phản động, hoạt động gây rối, kích động của các thế lực thù địch thì sẽ làm cho công tác xây dựng Đảng đạt kết quả vững chắc hơn, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng ngày càng được củng cố, nâng cao. Mặt khác, quá trình “chống” suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống phai nhạt lý tưởng, bè phái trong Đảng thực chất là bộ phận của “xây”, vì muốn Đảng trong sạch, vững mạnh bắt buộc phải ngăn chặn, đẩy lùi được các biểu hiện đó.

Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Quân đội hiện nay, cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, lãnh đạo Quân đội thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ là một nhân tố quyết định giữ vững và không ngừng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, là điều kiện tiên quyết để đấu tranh có hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Quân đội hiện nay. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội cần quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm, chủ trương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII), Kết luận số 01-KL/TW về Xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 855-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XIII) về Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ trì. Coi trọng củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Kết hợp chặt chẽ xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh, có chất lượng cao, số lượng phù hợp, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Giữ vững và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, rà soát, sàng lọc, đưa những người có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không đủ tư cách ra khỏi Đảng; kiên quyết xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Phát huy trí tuệ tập thể, đề cao tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo theo hướng tập trung, sâu sát, quyết liệt, thiết thực hiệu quả. Thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, hành vi phi đạo đức, thiếu nhân văn, phản văn hóa trong cơ quan, đơn vị,

Hai là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý chặt chẽ nội bộ, tạo sự thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị.

Bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lòng yêu nước, tự hào dân tộc là những yếu tố cơ bản tạo thành sức mạnh chính trị, tinh thần, làm cơ sở tạo thành sức mạnh tổng hợp của Quân đội. Đó còn là cơ sở để cán bộ, chiến sĩ phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; là điều kiện cơ bản để cán bộ, chiến sĩ nhận thức, xem xét và giải quyết đúng đắn các sự kiện, hiện tượng trong đời sống xã hội; nhận thức đúng kẻ thù, không mơ hồ, ảo tưởng, lẫn lộn bạn - thù, địch - ta; có thái độ kiên quyết, đấu tranh bảo vệ cái đúng, phê phán cái xấu, cái sai. Vì vậy, cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho hệ tư tưởng của Đảng giữ vai trò chủ đạo chi phối, định hướng nhận thức và hành động của Quân đội. Nâng cao nhận thức, giác ngộ của cán bộ, chiến sĩ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xây dựng niềm tin, sự kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập khu vực và quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phấn đấu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030 và hiện đại vào năm 2045.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần làm tốt công tác lãnh đạo, quản lý, định hướng tư tưởng, cung cấp thông tin, trao đổi nghiệp vụ, đảm bảo công tác tư tưởng phải đi trước một bước, làm cho cán bộ, chiến sĩ quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị, đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, nhất là trong những thời điểm nhạy cảm, khó khăn, phức tạp của tình hình.

Tích cực đổi mới công tác giáo dục truyền thống, lịch sử vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của Quân đội, bồi dưỡng lòng yêu nước và tự hào dân tộc, tinh thần xả thân bảo vệ Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Bồi dưỡng, hình thành ở cán bộ, chiến sĩ thế giới quan khoa học, có quan điểm và phương pháp xem xét, nhận thức các sự kiện, hiện tượng một cách đúng đắn với lập trường chính trị, thái độ kiên quyết đấu tranh bảo vệ cái đúng, cái mới, tiến bộ, phê phán cái xấu, cái sai, cái tiêu cực, lạc hậu. Kiên quyết đấu tranh khắc phục, ngăn chặn những hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thiếu kiên định, thiếu nhạy cảm về chính trị, “dĩ hòa vi quý”, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh.

Ba là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, người đứng đầu là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của cơ quan, đơn vị, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Vì vậy, cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối đổi mới, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có tinh thần trách nhiệm cao, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; có năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và chuyên môn đáp ứng yêu cầu chức trách nhiệm vụ, có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết trong cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ phải rèn luyện ý thức kỷ luật nghiêm, đặt mình trong tổ chức, nhất là trước những khó khăn, phức tạp, trước những cám dỗ vật chất trong cơ chế thị trường và sự tấn công, mua chuộc của các thế lực thù địch; chấp hành nghiêm sự phân công, điều động công tác của tổ chức. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ trì, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện nhiệm vụ được giao, các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thực hiện trách nhiệm nêu gương.

Bốn là, tổ chức đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá Quân đội của các thế lực thù địch; phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, trực tiếp góp phần tăng cường bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Các cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh vạch trần bản chất phản động, phản khoa học, lừa dối của những thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, vai trò và sự lãnh đạo của Đảng trong xã hội và đối với Quân đội, những luận điệu đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”. Vạch trần bản chất của “phi chính trị hóa” Quân đội là xóa bỏ vai trò và sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. Phê phán, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận lịch sử, truyền thống hào hùng của Đảng, dân tộc, Quân đội; những thủ đoạn kích động đối lập Đảng với Nhà nước, với hệ thống chính trị, với lực lượng vũ trang; xuyên tạc, phủ nhận bản chất, mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận, tầm thường hóa, hạ thấp vai trò của Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Các cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị, củng cố lòng tin của cán bộ, chiến sĩ Quân đội vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của đường lối đổi mới, tăng cường sức mạnh quốc phòng, xây dựng Quân đội tiến lên hiện đại của Đảng; tăng cường khả năng miễn dịch, sức đề kháng của cán bộ, chiến sĩ trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khắc phục tình trạng chủ quan, mơ hồ, mất cảnh giác, hoài nghi, dao động của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ hiện nay.
Tác giả: Hồng Trung - Ban CHQS huyện


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: