Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Công tác Phụ nữ - Đổi mới công tác tuyên truyền

Lượt xem: 51935

Tuyên truyền, giáo dục là một bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng của Đảng, là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội LHPN Nam Trà My. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong các cấp Hội sẽ góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ. Đồng thời, nâng cao nhận thức, kỹ năng hành động, bồi dưỡng, giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ.
Hội LHPN huyện nói chuyện nói chuyện thời sự với hội viên phụ nữ cơ sở

Trong những năm qua, tình hình thế giới, trong nước diễn biến phức tạp, khó lường, cả những thuận lợi và khó khăn, nhưng các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện đã nắm vững định hướng, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện, bám sát thực tiễn đang diễn ra sôi động để kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện các lĩnh vực công tác, đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương Nam Trà My.

Công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, đời sống, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ đuợc các cấp Hội quan tâm. Các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, đời sống, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ, nghiên cứu dư luận xã hội và tâm trạng các tầng lớp phụ nữ phục vụ công tác tham mưu; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị liên quan giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh liên quan đến phụ nữ,... góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân.

Hội LHPN huyện đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chuyên đề ở từng năm trong hệ thống Hội, trong cán bộ, công chức, viên chức và tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp phụ nữ. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ.

Các cấp Hội đã vận động, hướng dẫn tổ chức cho cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện các hoạt động “làm theo Bác” thông qua những việc làm cụ thể như: mô hình tiết kiệm, bảo vệ môi trường, sẵn sàng giúp nhau khi hoạn nạn, khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, sửa đổi lề lối làm việc,... Điển hình như mô hình “kho thóc học đường”, xây dựng quỹ “mái ấm tình thương”, “quỹ tình thương”,…

Trên cơ sở định hướng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo định hướng thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú. Các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền, giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tuyên truyền, quán triệt, vận động hội viên, phụ nữ hiểu đầy đủ và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” (Gia đình “5 không” là: Không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ 3 trở lên; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học. Gia đình “3 sạch” là: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). Coi trọng việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh và huyện.

Tuyên truyền các phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, chú trọng tuyên truyền giáo dục theo chiều sâu, hướng dẫn, giúp đỡ, có các hình thức vận động, khuyến khích cán bộ, hội viên, phụ nữ phấn đấu rèn luyện theo 4 phẩm chất đạo đức một cách tự nguyện, nghiêm túc, trở thành một việc làm thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày, đáp ứng nhu cầu thực tiễn; tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; đẩy mạnh truyền thông tại cộng đồng cho hội viên, phụ nữ.

Chú trọng trong việc tuyên truyền, nhân rộng các điển hình phụ nữ, mô hình hoạt động tiêu biểu trong các lĩnh vực, đặc biệt là trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng Gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đồng thời, chủ động đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phê phán những hiện tượng tiêu cực, góp phần đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Các cấp Hội LHPN huyện nhà đã bám sát tình hình, nhiệm vụ thực tế của địa phương, nhiệm vụ trọng tâm của Hội, nên có nhiều cố gắng trong việc tuyên truyền, nhiều nội dung với hình thức đa dạng như: nói chuyện thời sự, nói chuyện chuyên đề, hái hoa dân chủ, văn hóa văn nghệ, lồng ghép nội dung sinh họat vào các buổi họp, hội nghị, giao lưu, hội thảo, hội thi,… Ngoài ra, các cấp Hội đã quan tâm hình thức tuyên truyền thông qua nhóm nhỏ và tư vấn trực tiếp đối với từng đối tượng, nhờ vậy mà công tác tuyên truyền đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Ngoài ra HLHPN huyện cũng đã xây dựng nội dung tờ rơi để gửi đến tất cả chị em nội dung tuyên truyền vận động chị em bỏ việc uống rượu để tập trung lo cho gia đình.

Các cấp Hội đã thường xuyên củng cố và mở rộng mạng lưới truyên truyền viên của Hội và thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền. Để góp phần hỗ trợ công tác tuyên truyền, các cấp Hội đã xây dựng và ngày càng phát huy tốt vai trò tích cực của cán bộ Hội tại cơ sở, hội viên nòng cốt để kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong nhân dân và quần chúng phụ nữ; tham mưu với cấp ủy và chính quyền giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra, công tác nắm tình hình tư tưởng được tăng cường hơn thông qua các hình thức: Đi cơ sở, từ báo cáo theo hệ thống Hội các cấp, qua các hoạt động trực báo hàng tháng, quý, qua các kênh thông tin truyền thông,... Chủ động phối hợp Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện xây dựng “chuyên mục phụ nữ” nhằm phản ánh các nội dung, hoạt động liên quan đến phụ nữ và hoạt động Hội; phản ánh kịp thời những thông tin hoạt động liên quan đến tổ chức Hội, các mô hình hay, những cá nhân, tập thể điển hình trên các lĩnh vực,… trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của huyện và Tỉnh Hội.

Công tác kiểm tra, sơ, tổng kết được coi trọng, thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Hội LHPN huyện đã tiến hành kiểm tra từ cơ sở và hoàn thành nhiều báo cáo sơ, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần cùng các cấp ủy đảng đánh giá tình hình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng trong cuộc sống.

Nhìn chung, thông qua các hình thức tuyên truyền, nhiều nội dung có ý nghĩa thiết thực, giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức cho phụ nữ ngày càng đi vào chiều sâu, qua đó giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, hội viên phụ nữ, vận động gia đình và người thân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương có hiệu quả; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm công dân đối với quê hương, đất nước.

Nhờ đó, phong trào của Hội Phụ nữ trong thời gian qua không ngừng phát triển và nâng cao chất lượng, nội dung các nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào phụ nữ và các cuộc vận động ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn đối với cán bộ, hội viên, phụ nữ; nhiều chị em trở thành những tấm gương tiêu biểu trong việc xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới,…

Trong những năm tới, công tác tuyên truyền trong các cấp Hội LHPN vừa có tính thuận lợi cơ bản, vừa phải đương đầu với những khó khăn, thử thách do tác động phức tạp, nhiều chiều của tình hình thế giới, trong nước. Do vậy, Hội LHPN các cấp cần tìm những giải pháp tích cực nhất để thực hiện tốt những nhiệm vụ cơ bản sau:

Một là, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chủ động và kịp thời nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của hội viên, phụ nữ, tâm trạng xã hội từ cơ sở; tham mưu, đề xuất cho cấp ủy biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia giải quyết những yêu cầu chính đáng, những vấn đề bức xúc của hội viên, phụ nữ ngay từ cơ sở.

Hai là, tham mưu triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội; tăng cường việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội kịp thời.

Ba là, tập trung tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và huyện nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp phụ nữ. Tập trung tuyên truyền, giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tuyên truyền, quán triệt, vận động hội viên, phụ nữ hiểu đầy đủ và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp.

Bốn là, tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trước mắt và lâu dài của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh việc thực hiện Đề án “5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”; Cuộc vận động “Xây dựng Gia đình 5 không, 3 sạch”, “phụ nữ Nam Trà My nói không với rượu”.

Năm là, phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng kịp thời các điển hình phụ nữ, mô hình hoạt động tiêu biểu trong các lĩnh vực, đặc biệt là trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng Gia đình 5 không, 3 sạch”. Mở rộng các loại hình tuyên truyền: Tập trung tuyên truyền qua trang thông tin điện tử của Tỉnh Hội, Huyện ủy, UBND huyện, sử dụng có hiệu quả các loại tài liệu tuyên truyền.

Sáu là, công tác tuyên truyền, giáo dục phải thực sự hướng về cơ sở, tăng cường phối hợp với các cơ quan làm công tác tư tưởng, thông tin hai chiều từ huyện đến cơ sở và ngược lại để nắm bắt, giải quyết kịp thời các vấn đề tư tưởng mới nẩy sinh.

Bảy là, tiếp tục xây dựng, củng cố, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên của Hội ở cấp cơ sở.

Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, các cấp Hội LHPN trên địa bàn huyện đã góp phần xứng đáng vào những thành tích chung của Hội. Chúng ta tin tưởng rằng, trong những năm tới, các cấp Hội LHPN Nam Trà My sẽ đạt được những thành tích cao hơn nữa, từng bước xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện để đưa phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp hội phụ nữ tiến kịp đà phát triển chung của phong trào phụ nữ trong tỉnh và cả nước.


Tác giả: -Ban Tuyên giáo Huyện ủy-

Nguồn tin: -Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My-


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: