Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

KỶ NIỆM 84 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930 - 15/10/2014)

Lượt xem: 1946

KỶ NIỆM 84 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930 - 15/10/2014)

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN

            Từ ngày 14 đến 31/10/1930, chỉ 6 tháng sau ngày thành lập Đảng, tại Hương Cảng (Trung Quốc), Hội nghị Trung ương lần thứ nhất thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng và Án nghị quyết về công nhân vận động; nông dân vận động; cộng sản thanh niên vận động; phụ nữ vận động; quân đội vận động; vấn đề cứu tế và hội phản đế đồng minh. Hội nghị xác định, trong các đảng bộ phải tổ chức các Ban chuyên môn về giới vận động và ngay trong tháng 10/1930, hệ thống các Ban chuyên môn về giới công vận, nông vận, thanh vận, phụ vận, quân đội vận, mặt trận phản đế được ra đời.

           Sau Cách mạng tháng Tám, ngày 15/10/1949 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” nổi tiếng đăng trên báo Sự thật. Trong bài báo Dân vận ngay phần đầu tiên Bác Hồ lưu ýrằng vấn đề dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng nên cần phải nhắc lại. Tiếp đó, Người khẳng định: “nước ta là nước dân chủ bao nhiêu lợi ích đều vì dân,bao nhiêu quyền hạn đều của dân”. Đó là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt, là bản chất của nhà nước ta. Theo Người, công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tất cả chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân điều phải phụ trách dân vận. Từ đoàn thể Bác Hồ nói ở đây không phải là các đoàn thể chính trị, xã hội như hiện nay, mà chính là các tổ chức Đảng, vì lúc đó Đảng ta chưa ra công khai nên Bác dùng từ đoàn thể để chỉ Đảng. Chính từ các sự kiện này, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) quyết định lấy ngày 15/10 hàng năm là Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.

         Nội dung của công tác dân vận không chỉ là vận động nhân dân thực hiện những công việc mà Đảng, Chính phủ giao, mà còn có một nội dung rất quan trọng, đó là trách nhiệm của Đảng, của Chính phủ đối với nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Đảng và Chính phủ phải hết sức chăm lo đời sống của nhân dân, nếu dân đói thì Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét thì Đảng và Chính phủ có lỗi, nếu dân dốt thì Đảng và Chính phủ có lỗi, nếu dân ốm thì Đảng và Chính phủ có lỗi… Từ thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh rút ra bài học sâu sắc “sự nghiệp cách mạng là của nhân dân”. Sức mạnh của Đảng là sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Do đó phương pháp công tác dân vận phải hết sức linh hoạt và phong phú, phải xuất phát phải từ cái tâm, đạo đức và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân. Dân vận không thể chỉ dùng báo chương sách vở, mít tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà người phụ trách dân vận được Bác “công thức hóa” bằng 12 chữ đó là: cần phải óc nghĩ, mắt trong, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ ngồi nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn gần gũi, quan tâm, phải hiểu biết những thuận lợi, khó khăn và phải là người “đầy tớ thật trung thành” của nhân dân.

 

 

Bác Hồ trong một chuyến về thăm nhà máy bê tông đúc sẵn - Hà Nội (TL-TNNst)

 

 

 

 

          Kỷ niệm 84 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, chúng ta càng ra sức học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Mỗi người cán bộ, đảng viên phải thực hiện đúng phương châm: trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân.Nếu được vậy thì khó khăn, thách thức nào cũng vượt qua để giành mọi thắng lợi, như Bác Hồ khẳng định: Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công.

TNN (th)


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: