Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Chung tay xây dựng, sắp xếp khu dân cư

Lượt xem: 2908

Thực hiện quy hoạch và sắp xếp lại dân cư trên địa bàn huyện nhằm ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân, xóa bỏ tình trạng du canh du cư, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh - quốc phòng địa phương. Phấn đấu đến năm 2020, trên toàn huyện còn lại 115 khu dân cư (triển khai trên phạm vi 10/10 xã) tập trung cơ bản được đầu tư các cơ sở hạ tầng thiết yếu.
Đoàn công tác Huyện ủy khảo sát việc xây dựng khu dân cư tại xã Trà Vinh

Việc quy hoạch, sắp xếp dân cư phải gắn kết với việc bảo tồn, phát huy các bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương; phù hợp với đặc điểm về tự nhiên, xã hội của từng vùng miền; phải được tiến hành có sự đồng thuận của nhân dân, chủ yếu thông qua các biện pháp vận động, tuyên truyền, thuyết phục. Việc bố trí các khu dân cư phải đảm bảo các điều kiện để ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân, như: Đảm bảo diện tích đất ở, đất sản xuất, khu dân cư được đầu tư các cơ sở hạ tầng thiết yếu (điện, đường, trường học, nước sạch, các thiết chế văn hóa …); đồng thời gắn kết với giải quyết việc làm, tăng thu nhập.

Nội dung thực hiện

Về bố trí đất ở: UBND huyện chịu trách nhiệm cân đối quỹ đất để bố trí đất ở tối thiểu 200m2/hộ cho các hộ thuộc đối tượng được hưởng chính sách; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quỹ định và yêu cầu làm nhà ở trên diện tích đất được cấp (tránh tình trạng không làm nhà ở); không được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất đối với diện tích đất được hỗ trợ trong thời gian 10 năm kể từ ngày được giao đất.

Về hỗ trợ di chuyển nhà: Mức 20 triệu đồng/hộ cho các hộ dân thuộc diện di chuyển nhà ở đến nơi ở mới.

Về hỗ trợ san lấp nền nhà: mức 30 triệu đồng/nền nhà/hộ để các hộ dân tự san lấp tạo nền nhà khi di chuyển đến nơi ở mới. Trường hợp Nhà nước đã đầu tư san nền tại các điểm sắp xếp dân cư tập trung thì không thực hiện nội dung hỗ trợ này.

Về nước sinh hoạt: Mức hỗ trợ không quá 1,5 triệu đồng/hộ cho các hộ dân để mua vật dụng dẫn nước, trữ nước; đào giếng; xây dựng công trình sử dụng chung theo sự tự nguyện của nhóm hộ.. đảm bảo nguyên tắc các hộ được hỗ trợ kinh phí phải cam kết bảo vệ, duy trì công trình đảm bảo có nước sinh hoạt ổn định lâu dài.

Về hỗ trợ điện sinh hoạt: Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công thương, dự án cấp điện nông thôn trên địa bàn huyện Nam Trà My đã được chuyển giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, sử dụng vốn đầu tư của Tập đoàn. Hiện nay Công ty Điện lực miền Trung đang xúc tiến các thủ tục khảo sát lập dự án đầu tư để triển khai trong giai đoạn 2018-2020.

Hỗ trợ đấu nối điện phục vụ sinh hoạt đến từng hộ (phần sau công tơ), kinh phí hỗ trợ được tính từ trụ hạ thế đến hộ dân theo thực tế, mức hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 4263/QĐ-UBND, ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành thiết kế mẫu hệ thống điện sau công tơ đấu nối về hộ dân, với dự toán định mức: 2.968.000 đồng/hộ.

Đối với các hộ được hưởng chính sách hỗ trợ điện sinh hoạt theo các chương trình, dự án khác đã bao gồm phần đường dây điện đấu nối đến từng hộ dân thì không được hưởng chính sách này.

Về hỗ trợ làm đường bê tông xi măng: Hỗ trợ là đường giao thông kết nối khu dân cư với các trục đường giao thông chính; các tuyến đường giao thông nội bộ trong khu dân cư từ trục chính đến từng nhà theo thực tế những tối đa không quá 100m/hộ hoặc không quá 10 triệu đồng/hộ.

Ngoài ra, Nhà nước hỗ trợ xi măng, sắt thép (nếu có) để làm đường bê tông nông thôn theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của HDND huyện. Ngoài kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân tự huy động công lao động, nguồn lực để thực hiện việc san mặt bằng nền đường, vận chuyển cốt liệu, đổ bê tông mặt đường. UBND các xã kêu gọi các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, các đơn vị giúp xã hỗ trợ thêm về kinh phí, vật tư và nhân công để thực hiện.

Về hỗ trợ đất sản xuất: Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, UBND huyện chịu trách nhiệm cân đối để bố trí đất sản xuất cho các hộ chưa có đất sản xuất theo Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy định hạn mức bình quân diện tích đất ở, đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo sinh sống bằng nghề sản xuất nông, lâm nghiệp ở các thôn, xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Trường hợp không có quỹ đất để bố trí cho các hộ dân thì được ngân sách tỉnh hỗ trợ cho ngân sách huyện với mức bình quân 15 triệu đồng/hộ để tạo quỹ đất sản xuất. UBND huyện giao UBND xã hướng dẫn các hộ trực tiếp khai hoang, cải tạo đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

UBND huyện thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ được hỗ trợ đất sản xuất theo quy định. Các hộ được hỗ trợ đất sản xuất phải sử dụng đất đúng mục đích và không được tặng cho, chuyển nhượng lại đối với dỉệc tích đất được hỗ trợ trong thời gian 10 năm kể từ ngày được giao đất,

Trách nhiệm của UBND các xã

UBND các xã xây dựng kế hoạch phân công cán bộ công chức thường xuyên xuống từng khu dân cư đẩy mạnh công tác chỉ đạo, tuyên truyền, vận động. Tổ chức quán triệt chủ trương sắp xếp, bố trí lại dân cư cho toàn thể đội ngũ cán bộ xã, thôn và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư để thống nhất trong thực hiện.

Tập trung nhiều giải pháp huy động nguồn lực đóng góp từ cộng đồng dân cư, nhất là tham gia ngày công, ý thức chủ động tự thực hiện của từng hộ gia đình để xây dựng khu dân cư.

UBND xã phối hợp UBMTTQVN xã cùng với cán bộ thôn chịu trách nhiệm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhường đất, đổi đất cho các hộ dân không đảm bảo diện tích từ 300-500m2 để làm nhà ở, tạo vườn nhà tại khu dân cư.

Tổ chức các cuộc họp thôn, đồng thời kết hợp tất cả các phương tiện thông tin như báo, đài, mạng internet,… để phổ biến các chính sách và vận động, tuyên truyền nhân dân hưởng ứng thực hiện.

Tổ chức các buổi tham quan, học tập tại các mô hình tiêu biểu trong và ngoài huyện.

Đối với nhân dân

Nhân dân đóng vai trò chủ thể trong việc sắp xếp ổn định khu dân cư, nhận thức được việc sắp xếp lại dân cư là nhằm ổn định và nâng cao đời sống của chính người dân. Bên cạnh sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân tham gia các hoạt động trong việc xây dựng khu dân cư, cụ thể như sau:

Thực hiện việc chỉnh trang nhà cửa, làm hàng rào, cổng ngõ (trồng cây xanh làm hàng rào). Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong việc triển khai thực hiện, nhường đất hoặc đổi đất cho các hộ dân tại khu dân cư không đảm bảo diện tích đất để làm nhà ở và vườn nhà, với mức từ 300-500m2.

Chọn khu chăn nuôi tập trung, tham gia làm hàng rào bảo vệ, trồng cỏ chăn nuôi gia súc. Chăn nuôi phải có chuồng trại đảm bảo. Tổ chức khai hoang, phục hóa đất sản xuất tùy theo số lao động thực tế của từng hộ và quỹ đất thực tế của mỗi khu. Tham gia xây dựng đường giao thông nội bộ khu dân cư, với chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm (Nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân tham gia công lao động, vận chuyển cát, sỏi).

Ngoài các công trình cần đầu tư về nước sinh hoạt, thủy lợi. Nhân dân chủ động sửa chữa, khắc phục các công trình bị hư hỏng nhỏ nhằm phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất tại khu dân cư, với tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm, Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí mua vật tư, vật liệu cần thiết và bố trí cán bộ kỹ thuật hướng dẫn người dân tham gia công lao động sửa chữa.

Bên cạnh sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân, người dân phải chủ động nổ lực sản xuất, trong đó tập trung vào các loại cây bản địa hiện nay đang có giá trị kinh tế cao và bền vững như: Sâm Ngọc Linh, quế, chuối, các loại cây dược liệu,… Mỗi hộ gia đình tự làm nhà vệ sinh tự hoại để đảm bảo môi trường tại khu dân cư.

Trình tự thực hiện

Trưởng thôn chủ trì có sự tham dự của cán bộ cấp xã họp dân (ít nhất 2/3 số hộ tham dự) thông báo về nội dung chính sách và thực hiện tự đăng ký, bình xét công khai; lập hồ sơ xét chọn để thực hiện kế hoạch năm sau (gồm biên bản họp và danh sách hộ được hưởng chính sách theo thứ tự ưu tiên) gửi ủy ban nhân dân cấp xã. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/4 hằng năm.

Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp hồ sơ của các thôn; tổ chức kiểm tra quy trình bình xét ở thôn; tổng hợp danh sách theo thứ tự ưu tiên có xác nhận của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã; lập 02 bộ hồ sơ (bao gồm văn bản đề nghị hưởng chính sách và danh sách hộ được thụ hưởng chính sách), 01 bộ gửi UBND huyện và 01 bộ niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/5 hằng năm.

Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp, rà soát, quyết định danh sách chi tiết hộ gia đình được hưởng chính sách hỗ trợ làm cơ sở để tổ chức thực hiện; tổng hợp nhu cầu, xây dựng kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách gửi hồ sơ (bao gồm văn bản đề nghị hưởng chính sách, nêu rõ số hộ thuộc đối tượng thụ hưởng, số vốn cần được hỗ trợ của từng nội dung chính sách theo hướng dẫn gửi Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Nông nghiệp & PTNT, Ban Dân tộc). Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao hằng năm, UBND huyện phân bổ dự toán cho cấp xã để triển khai thực hiện.Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: