Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Một số kinh nghiệm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách hồ chí minh” của Đảng bộ Quân sự huyện.

Lượt xem: 2959

Qua thời gian thực hiện đã tạo được sự lan tỏa, chuyển biến tích cực trong mỗi cán bộ, đảng viên, ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Nam Trà My anh hùng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Để đưa các nội dung của Kết luận 01-KL/TW đi vào cuộc sống, Đảng bộ Bộ Quân sự huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập các chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho từng năm và giai đoạn 2021-2025 đến mọi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc mà trực tiếp là cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa trong cách thức tổ chức, phương pháp tuyên truyền giáo dục; bổ sung hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức quy định cụ thể về nêu gương, trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị đã phát huy tốt trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ các cấp kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, uốn nén, động viên, chấn chỉnh để đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ như: thực hiện lồng ghép trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề hàng quý của chi bộ, cơ quan, đơn vị; duy trì thực hiện gương “người tốt, việc tốt", nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, các diễn hình tiên tiến, tiêu biểu... Ngoài ra, thông qua các kênh như tài khoản zalo, facebook, thành viên lực lượng 47, của các nhóm và cá nhân... để kịp thời chuyển tải những nội dung nhằm lan tỏa ngày càng rộng khắp và hiệu quả hơn. Hàng năm, 100% tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên điều xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cam kết trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đã trở thành việc làm thường xuyên trong các con quan, đơn vị; thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức gắn với chức trách, nhiệm vụ đơn vị giao để đánh giá phân loại đảng viên trong năm. Cấp ủy đảng các cấp đã kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chống chủ nghĩa cá nhân, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, với quyết tâm chính trị cao, bằng nhiều cách làm cụ thể thiết thực trong sinh hoạt hằng ngày, được cán bộ, đảng viên đồng tình, hưởng ứng tạo động lực mạnh mẽ để mỗi tổ chức, cá nhân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025.


Các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" cho cán bộ, đảng viên; đi đôi với tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12- 2016 của Ban Bí thư về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đều nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng kiên quyết bảo vệ thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nội dung Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 847-NQ/TW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương được tiến hành thường xuyên, liên tục. Đã chú trọng việc rà soát, xây dựng quy chế làm việc, quy chế các mặt công tác trọng yếu, nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng lãng phí, tiêu cực. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; bổ sung hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa trong nội bộ phát hiện những cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, có cách làm sáng tạo, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng và chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để đơn vị cán bộ, đảng viên khắc phục.

Để việc tổ chức, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 847 NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, đạt kết quả tốt Đảng bộ Quân sự huyện đã thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp trong đó tập trung lãnh đạo, triển khai có hiệu quả các biện pháp cơ bản sau:

Một là, đẩy mạnh tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức vững mạnh; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng. Thường xuyên quán triệt, triển khai sâu rộng, với quyết tâm chính trị cao nhất; chú trọng đổi mới phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện Mẫu mực, tiêu biểu".

Hai là, tập trung chỉ đạo, triển khai và đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII, Khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đầy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; kịp thời chấn chỉnh trong học tập, gắn xây dựng kế hoạch phấn đấu của cá nhân trong phòng chống suy thoái, rèn luyện đạo đức, lối sống. Phát huy tính chiến đấu của công tác tư tưởng, tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Ba là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng Kết luận 01-KL/TW và các nghị quyết, chỉ thị liên quan gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị, cá nhân; tạo nên ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên.

Bốn là, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Tăng cường giáo dục cho cán bộ, đảng viên, đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở. Kết hợp việc thực hiện sửa chữa, khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm là, thực hiện tốt các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XIII) và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với các quy định nêu gương của cán bộ.  Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay; đồng thời xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống tự diễn biến", "tự chuyển hóa”.

Tác giả: Nguyễn Hồng Trung


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: