Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tuyên giáo - Những việc cần làm ngay

Lượt xem: 5648

Qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn xác định “Diễn biến hòa bình” là một trong bốn nguy cơ đối với cách mạng nước ta. Do đó, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng. Thực hiện các nghị quyết của Đảng, ngành tuyên giáo huyện nhà đã xác định chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa là một trong những nhiệm vụ đặc biệt, nhằm làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy gặp gỡ đối thoại với nhân dân

Về giải pháp

Thứ nhất, triển khai đồng bộ các hình thức tuyên truyền (tuyên truyền công khai, nội bộ, tập trung, đơn lẻ,…). Sử dụng báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, cổ động trực quan, văn hóa, văn nghệ,… để tuyên truyền về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng cho đảng viên, nhân dân, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể ở cơ sở, coi trọng giáo dục cho thanh, thiếu niên,… nhằm tạo sự “miễn dịch” cho quần chúng nhân dân trước các luận điệu tuyên truyền của kẻ địch.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng gia đình, làng, xã văn hóa; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân, xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, đẩy lùi các sản phẩm văn hóa độc hại.

Thứ tư, đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay.

Thứ năm, thực hiện chủ trương “công tác tuyên giáo phải hướng về cơ sở”. Tuyên truyền cổ vũ cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; làm tốt công tác xây dựng đảng; coi trọng công tác tổ chức, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tuyên truyền, giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của nhân dân.

Thứ sáu, đấu tranh không khoan nhượng với tệ quan liêu, mất dân chủ, đặc quyền, đặc lợi, tệ tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

Thứ bảy, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền là nhân tố quyết định đảm bảo thắng lợi của cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tuyên giáo.

Về tổ chức lực lượng

Các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức, triển khai cuộc đấu tranh này. Đây đồng thời là nhiệm vụ của tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân. Trong đó, các ngành trong khối tuyên giáo là lực lượng nòng cốt, xung kích.

Các hội, đoàn thể ở địa phương là lực lượng chủ yếu trong công tác vận động quần chúng nhân dân địa phương.

Các cơ quan chính quyền có các công cụ và phương tiện quản lý xã hội, có trách nhiệm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”.

Các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện là lực lượng tin cậy, chỗ dựa của Đảng và chính quyền địa phương trong việc bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”.

Về tổ chức triển khai

Ban Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở là cơ quan tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch đấu tranh chống địch phá hoại về tư tưởng. Cụ thể triển khai các hoạt động sau:

Phối hợp với các ngành trong khối và các ngành hữu quan như công an, quân sự,… triển khai các hoạt động bảo vệ an ninh tư tưởng trên địa bàn.

Tổ chức, chỉ đạo việc tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng các hình thức tuyên truyền miệng, các hội nghị chuyên đề, giáo dục trong các trường học, qua các phương tiện thông tin đại chúng, văn hóa văn nghệ,… Tổ chức phê phán các luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch.

Kịp thời nắm bắt, phân tích, dự báo, định hướng tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; thực hiện tuyên truyền, giải thích kịp thời những băn khoăn, thắc mắc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, kiên quyết không để xảy ra các “điểm nóng”, khiếu kiện tập thể, đông người.

Tiến hành định kỳ các cuộc giao ban an ninh tư tưởng, dư luận xã hội, giao ban với các ngành trong khối và các cơ quan hữu quan, trên cơ sở đó tổng hợp tình hình, báo cáo và kiến nghị các giải pháp đấu tranh chống địch phá hoại trên lĩnh vực tuyên giáo.

Tham mưu và giúp cấp ủy thực hiện tốt các đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng và trong xã hội, trong đó chú trọng chỉ đạo các đợt học tập nghị quyết, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, các đợt sinh hoạt truyền thống nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn, các sự kiện trong nước và quốc tế trọng đại, là cơ sở tạo ra sự đồng thuận xã hội, sự thống nhất trong tư tưởng và hành động, phát huy sức mạnh tinh thần to lớn trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.


Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: