Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước ở vùng núi cao Nam Trà My

Lượt xem: 761

Nam Trà My là huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam, đồng bào dân tộc Cadong, Xơ đăng, M’hnoong, Cor chiếm trên 90% dân số. Đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, trình độ nhận thức hạn chế, các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước với nhiều thủ đoạn tinh vi, mục đích gây mất an ninh, chính trị, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; kêu gọi, kích động nhân dân không chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Một góc khu dân cư Bằng La xã Trà Leng huyện Nam Trà My

Chúng sử dụng các chiêu bài "nhân quyền", "dân chủ", "tự do", nhất là tự do tín ngưỡng, tôn giáo; những vấn đề do lịch sử để lại; những khó khăn trong đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc; hay thiếu sót trong việc thực hiện đường lối phát triển kinh tế, xã hội ở miền núi, trong thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ở các địa phương; những đặc điếm về văn hoá, đời sống tâm lý, tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân các dân tộc thiểu số... Nghĩa là các thế lực thù địch triệt để tận dụng, tạo ra, khai thác mọi khe hở có thể, đế thực hiện những biện pháp chống phá Đảng, Nhà nước ta về vấn đề dân tộc trên chính địa bàn các dân tộc thiểu số đang sinh sống, coi đó là điểm xuất phát trong thực hiện mưu đồ lớn và lâu dài của chúng.

Cách làm, biện pháp lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá chính quyền của các thế lực thù địch hiện nay là muôn hình, muôn vẻ, tuỳ theo điều kiện của mỗi địa phương mà chúng có sự triển khai cụ thể khác nhau, nhưng chung nhất nổi lên mấy thủ đoạn chính sau đây: Kẻ địch tập trung mũi nhọn xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trực tiếp nhất là quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta hiện nay, đặc biệt là những nội dung liên quan đến phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương liên quan đến chính sách dân tộc, tôn giáo; thổi phồng những thiếu sót của ta trong quá trình thực hiện các chính sách đó ở địa phương... nhằm vô hiệu hóa sự lãnh đạo của tổ chức đảng, của chính quyền địa phương để chúng dễ bề nắm dân, khống chế dân.

Đi liền với tuyên truyền xuyên tạc, chúng ra sức kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tư tưởng ly khai dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại sự đoàn kết thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Đó là các hoạt động cụ thể như nhen nhóm, khuấy động, thổi bùng cái gọi là "quyền tự trị" của các dân tộc, yêu sách thành lập "Vương quốc riêng", v.v... tung các tin thất thiệt về đời sống tâm linh và hiện thực ở các vùng đồng bào dân tộc sinh sống để tạo nên hàng loạt các hoạt động như vượt biên trái phép, di dân tự do, hòng làm cho đời sống của đồng bào luôn luôn không ổn định.

Chúng đã triệt để lợi dụng những khó khăn trong cuộc sống của đồng bào để tổ chức truyền đạo trái pháp luật, đội lốt tôn giáo hoạt động chính trị, móc nối xây dựng cơ sở. Đi liền vối việc truyền các tà đạo, chúng khuyến khích đồng bào các dân tộc duy trì tập tục lạc hậu, phản khoa học; đồng thời cổ vũ cho lối sống tư sản trong thanh niên, thiếu niên, từng bước làm băng hoại đạo đức, bản sắc văn hoá dân tộc. Đề truyền tải các nội dung tuyên truyền đến đối tượng, chúng đã sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, in ấn các văn hóa phẩm bằng ngôn ngữ, chữ viết các dân tộc; mặt khác dùng lối tuyên truyền "rỉ tai" từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong thông qua các hoạt động thăm thân, nghiên cứu khoa học, hoạt động từ thiện của những người từ nưởc ngoài về hoặc những người có uy tín trong dòng họ, các chức sắc tôn giáo.

Chúng ráo riết xây dựng các tố chức hoạt động với nhiều danh nghĩa khác nhau phối hợp các tố chức, lực lượng phản động lưu vong là người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời liên kết chặt chẽ với các tổ chức phản động của nước ngoài và lực lượng ngụy quân, ngụy quyền cũ. Đó là các tố chức như: "Mặt trận giải phóng Khơ Me Crôm", "Mặt trận Chămpa", "Mặt trận thống nhất đấu tranh của các chủng tộc bị áp bức", FULRO... Đây là những tố chức phản động lưu vong được các thế lực phản động nước ngoài hậu thuẫn trên mọi phương diện.

Đi liền với việc xây dựng các tổ chức trên, một thủ đoạn khác của kẻ địch là đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức ở nước ngoài như "Hội người Mông quốc tế", "Liên hiệp người Mông tự trị", "Văn phòng Chămpa quốc tế", "Liên minh người Chăm tị nạn", "Hội người Khơ Me Crôm", FULRO... Các tổ chức này vừa tập hợp, phát triển lực lượng là người có nguồn gốc các dân tộc thiểu số ở ngoài nước, vừa hổ trợ móc nối phát triển lực lượng ở trong nước ta; đồng thời tìm cách gây áp lực chống phá Đảng, Nhà nước ta. Đó là tổ chức do các thế lực đế quốc nặn ra, nuôi dưỡng và chỉ đạo, nhằm mục đích chia cắt sự thống nhất đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc trong nước, ngăn chặn sự ổn định về an ninh, chính trị trong nước. Mấy năm gần đây, mặc dù đã bị ta truy quét nhiêu lần, tổ chức này vẫn tồn tại lay lắt, ngoan cố chống phá cách mạng và đã gây nhiều tội ác với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên và trên cả nước.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện Nam Trà My phải hết sức cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa huyện Nam Trà My phát triển nhanh, bền vững.Tác giả: Sông Tranh


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: