Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Phát huy vai trò đội ngũ chính ủy, chính trị viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay

Lượt xem: 434

Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới xác định: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân... là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu”.

Như vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và các tổ chức, các lực lượng. Đội ngũ chính ủy, chính trị viên là thành viên của đội ngũ cán bộ chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Là người đại diện Đảng, chủ trì về chính trị ở các đơn vị, đội ngũ chính ủy, chính trị viên có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao; xây dựng, phát huy sức mạnh nhân tố con người, nhân tố chính trị - tinh thần trong Quân đội. Đồng thời, đội ngũ chính ủy, chính trị viên cũng có vai trò quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; trực tiếp góp phần giữ vững trận địa chính trị - tinh thần của đơn vị.

Xuất phát từ yêu cầu của cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay và vị trí, vai trò của đội ngũ chính ủy, chính trị viên; những năm qua, việc phát huy vai trò đội ngũ chính ủy, chính trị viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được cấp ủy, người chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả. Nhìn chung, đội ngũ chính ủy, chính trị viên đã có nhận thức đầy đủ, chủ động, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả. Từ đó, nâng cao hiệu lực hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại đơn vị nói riêng và toàn quân nói chung; góp phần “Nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu chiến đấu của Quân đội; chủ động, nhạy bén, kịp thời định hướng tư tưởng, thống nhất nhận thức, nhất là trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm liên quan đến quốc phòng, an ninh. Quân đội luôn vững vàng về tư tưởng, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”. Tuy nhiên, số ít cấp ủy, người chỉ huy chưa thấy được yêu cầu, tầm quan trọng của việc phát huy vai trò đội ngũ chính ủy, chính trị viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Một số chính ủy, chính trị viên chưa thực sự tích cực, trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn biểu hiện chung chung, hình thức. Tính chiến đấu, tính thuyết phục trong hoạt động đấu tranh của số ít chính ủy, chính trị viên chưa cao...

Đại hội XIII của Đảng ta đã đưa ra quan điểm chỉ đạo đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch: “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”. Đây được coi là một trong những vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động”. Quán triệt quan điểm này, để phát huy vai trò đội ngũ chính ủy, chính trị viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cần thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, thống nhất nhận thức của các tổ chức, các lực lượng về vai trò đội ngũ chính ủy, chính trị viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đây là giải pháp có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, vì nhận thức đúng luôn là cơ sở của hành động đúng, hiệu quả. Thực tế cho thấy, chỉ khi các tổ chức, các lực lượng thống nhất về nhận thức thì sức mạnh tổng hợp mới được khai thác có hiệu quả để phát huy vai trò đội ngũ chính ủy, chính trị viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Theo đó, cấp ủy đảng, người chỉ huy các cấp cần chú trọng quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương. Trọng tâm là nội dung các nghị quyết, như: Nghị quyết số 35-NQ/TƯ ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI... Công tác quán triệt phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; vận dụng linh hoạt phương pháp, hình thức quán triệt, phổ biến giáo dục thông qua hội nghị, giao ban, sinh hoạt các cấp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng.

Hai là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với phát huy vai trò đội ngũ chính ủy, chính trị viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Để phát huy vai trò của đội ngũ chính ủy, chính trị viên, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bằng nghị quyết chuyên đề; phân công cấp ủy viên theo dõi, phụ trách; kịp thời chỉ đạo đấu tranh trong những thời điểm cụ thể, những giai đoạn trọng điểm. Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải nắm vững nền tảng tư tưởng của Đảng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhận diện rõ các quan điểm sai trái, thù địch để có các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng; thường xuyên bám nắm, sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của đơn vị nói chung và kết quả thực hiện nhiệm vụ này của đội ngũ chính ủy, chính trị viên nói riêng; kịp thời chỉ đạo việc khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong hoạt động đấu tranh, không để xảy ra bất ngờ, lúng túng, bị động.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái cho đội ngũ chính ủy, chính trị viên. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống; kỹ năng tuyên truyền trong lĩnh vực an ninh tư tưởng; kỹ năng lập luận, sâu chuỗi các vấn đề trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; kỹ năng khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin... Đồng thời, thường xuyên cung cấp những thông tin chính thống; các nội dung bổ sung, phát triển về lý luận và những nét mới trong chủ trương, đường lối, chính sách, quan điểm của Đảng; qua đó, giúp đội ngũ chính ủy, chính trị viên thực sự làm chủ thông tin để tham gia các hoạt động đấu tranh có hiệu quả hơn.

Ba là, xác định đúng nội dung, đa dạng hóa các hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn với chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ chính ủy, chính trị viên.

Giải pháp này có ý nghĩa quyết định đến việc phát huy vai trò đội ngũ chính ủy, chính trị viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Hiện nay, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động cũng ngày càng tinh vi, nguy hiểm. Mặt khác, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch không thể thực hiện bằng mệnh lệnh, hành chính, chủ quan, duy ý chí, áp đặt mà phải thông qua quá trình phân tích, luận giải; đấu tranh có lý lẽ, có cơ sở lý luận và thực tiễn, khách quan, thuyết phục. Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, đội ngũ chính ủy, chính trị viên cần tích cực nghiên cứu sâu sắc, toàn diện về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng; thường xuyên nắm chắc mọi mặt tình hình của đơn vị, coi trọng tư duy tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập, phổ biến sâu, rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho mọi cán bộ, chiến sĩ trên cơ sở phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao... Kết hợp chặt chẽ các biện pháp đấu tranh trực tiếp và gián tiếp; giữa “xây” và “chống”; trong đó, lấy “xây” là chính.

Bốn là, khơi dậy, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ chính ủy, chính trị viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Hiệu quả phát huy vai trò đội ngũ chính ủy, chính trị viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng điểm của Đảng, đấu tranh phản bác các quan sai trái, thù địch phụ thuộc rất lớn vào tinh thần tự giác, tích cực của đội ngũ chính ủy, chính trị viên trong tham gia đấu tranh. Cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy các cấp cần thường xuyên giáo dục, động viên, khuyến khích đội ngũ chính ủy, chính trị viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phải làm cho mỗi chính ủy, chính trị viên hiểu rõ việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là vinh dự và trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm chất lượng hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của đội ngũ chính ủy, chính trị viên. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những đồng chí tích cực tham gia đấu tranh, đấu tranh có hiệu quả; đồng thời, chấn chỉnh, nhắc nhở, rút kinh nghiệm những cá nhân chưa thực sự tích cực, trách nhiệm trong đấu tranh.Tác giả: Hồng Trung - Ban CHQS huyện


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: